pf 2018  
... přejí Benešovi  

Všem členûm a příznivcûm Obludária jakož i ostatním přátelûm přejeme do roku 2018 mnoho zdaru.

Click to enlarge