pf 2019  
... přejí Benešovi  

Všem členûm a příznivcûm Obludária jakož i ostatním přátelûm přejeme do roku 2019 mnoho zdaru.

Click to enlarge